Privacybeleid Kinderdagverblijf Ministars


Betreft ouder- en kind gegevens

Kinderdagverblijf Ministars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren). In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderdagverblijf Ministars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent de persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
Kinderdagverblijf Ministars is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kinderdagverblijf Ministars
Burgtstraat 34
5427 AJ Boekel
info@kinderdagverblijfministars.nl
0492-328388

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door Kinderdagverblijf Ministars verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van een plaatsingsovereenkomst
 • Het incasseren van de kosten van de kinderopvang
 • Het versturen van facturen, memo’s, nieuwsbrieven en jaaropgaaf per mail
 • Het maken en versturen van observatieverslagen en documentatie WET IKK mentorschap
 • Het digitaal opslaan van plaatsingsovereenkomst(en) en betreffende documentatie welke van belang is voor de kinderopvangorganisatie
 • Bij het niet naleven van onze algemene voorwaarden betreffende betalingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u, uw kind(eren) en familie vragen:

 • N.A.W.-gegevens & adresgegevens van u als ouders, huisarts en familie
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Foto van de personen, welke uw kind op mag komen halen
 • Bij echtscheiding c.q. conflict m.b.t. verbod contact kind(eren), kopie van rechtelijke uitspraak, om zo correct te kunnen handelen en politie in te kunnen schakelen bij overtreding
 • Bij medische aandoening, welke ons pedagogisch beleid niet direct beschrijft, m.b.t. het toedienen van medicatie, verklaring van arts, welke ons onderbouwing geeft waarom deze handeling uitgevoerd wordt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de basisscholen in gemeente Boekel en Venhorst, de belastingdienst m.b.t. de controle op toeslagen c.q. afnamen en plaatsing.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten Nederland en de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

KinderdagverblijfMinistars bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Jaaropgaaf en facturen worden na 4e verjaardag maximaal 7 jaar bewaard i.v.m. dat bijv. de belastingdienst met terugwerkende kracht onderzoek kan verrichten of u recht heeft gehad op kinderopvangtoeslag en of uw kindje bij ons geplaatst geweest is.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle ouder en kind-gegevens welke digitaal verwerkt worden zijn beveiligd met een wachtwoord en enkel inzichtelijk voor de manager op kantoor. Deze gegevens worden bewaard op een aparte back up, welke ten alle tijden onder toezicht is van de eigenaresse. De back up blijft nooit onbewaakt achter op kantoor en wordt dagelijks meegenomen en veilig opgeborgen.
 • Alle ouder en kind-gegevens welke fysiek aanwezig zijn op de locaties, denk hierbij aan kind en ouder gegevenslijsten, bijzonderheden lijsten, observatielijsten e.d. worden enkel ingezien door de pedagogisch medewerkers van de locatie en zijn niet inzichtelijk voor derde, tenzij hier schriftelijk toestemming voor verleend is. Genoemde gegevens liggen veilig opgeborgen op de locatie.
 • Op kantoor zijn alle laptops en pc’s beveiligd met een wachtwoord en sterke virusscanner en worden regelmatig geüpdatet om zo de veiligheid te waarborgen.
 • Alle fysieke plaatsingsovereenkomsten zijn opgeborgen in een dossierkast, welke voorzien is van een slot.
 • Foto’s en gegevens welke via de website verzameld c.q. gepubliceerd worden zijn voorzien van een wachtwoord voor enkel de bevoegde welke het wachtwoord per mail ontvangen. Denk hierbij aan foto’s van een evenement of een belangrijk nieuwsbericht welke persoonlijke items bevatten. Wanneer foto’s openbaar gepubliceerd worden, denk aan foto’s op de website, wordt hier schriftelijk toestemming voor gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke we van je hebben. Ook mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van u persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Kom u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!